lørdag 21. september 2013

Transaksjonskostnader?

Som bankansatt forholder jeg meg til transaksjonskostnader hver dag, men etter å ha lest meg litt opp på området, ser jeg at transaksjonskostnader er mer enn det det koster å frakte penger fra et sted til et annet.

Begrepet transaksjonskostnad, knyttes gjerne til økonomen Ronald Coase (f. 1910) og hans teori om hvorfor det oppsto bedrifter. Han stilte to essensielle spørsmål: Hvorfor eksisterer det bedrifter, og hva begrenser deres størrelse? Coase beskrev hvorfor noen oppgaver utføres best og billigst i markedet, mens andre oppgaver utføres best internt i organisasjonen. Ved å benytte markeder til å f.eks kjøpe deler, råvarer eller annet til egen fabrikkproduksjon kan transaksjonskostnadene bli høye, og det kan heller lønne seg å produsere/utvinne disse delene i egen bedrift. Disse tankene er senere videreført av økonomen Oliver Wiliamson.

Arne Krokan deler transaksjonskostnader opp i seks forskjellige kategorier i boken "Nettverksøkonomi". Søkekostnader, informasjonskostnader, forhandlingskostnader, beslutningskostnader, evaluerings- eller undersøkelseskostnader og tvangskostnader, definerer summen av alle transaksjonskostnader et kjøp/salg eller avtaleinngåelse vil inneholde. Det kan gi dramatiske utslag å ta beslutninger for bedriften uten å ha full oversikt over de ulike transaksjonskostnadene og hva de vil utgjøre.

Outsourcing, eller utkontrahering av IT-tjenester, er et godt eksempel på beslutninger der det er helt essensielt med en transaksjonskostnadsanalyse. Det er talløse eksempler på bedrifter som har kommet i et problematisk avhengighetsforhold til sine IT-leverandører etter en outsorcing. Transaksjonskostnadene ved å gå over til en ny ekstern leverandør blir ofte høyere enn først antatt og setter IT-lverandørene i en gunstig forhandlingssituasjon overfor bedriften. Kanskje kan det tenkes, at det finnes fler ledere med besltningsansvar der ute som burde lese seg litt opp på området transaksjonskostnader, før viktige beslutninger som angår bedrifter og privatpersoner skal tas?